Legalisering og avkriminalisering, hva er forskjellen?

Avkriminalisering betyr at bruk og salg av ett eller flere rusmidler fortsatt er forbudt, men at det ikke lenger er en kriminell handling. Det er altså ulovlig på samme måte som det for eksempel er forbudt å kjøre fortere enn fartsgrensa.

Legalisering betyr at bruk og salg av ett eller flere rusmidler blir lovlig, men det vil fortsatt være regler for hvordan produksjon, salg og bruk skal skje. Som for alkohol i dag kan det være begrensninger på hvem som får lov til å produsere, når og hvor det kan selges og til hvem man kan selge. Ved legalisering vil en viss bruk være lovlig, og politiet kan ikke slå ned på denne bruken i seg selv.

Avkriminalisering og legalisering er to ulike virkemidler i ruspolitikken, men akkurat hvordan de vil gjennomføres vil variere mye fra land til land. Fordi ulike land legger inn forskjellige regler og reguleringer, har utformingen variert mye der man har gjort slike endringer i narkotikapolitikken.

Norsk narkotikapolitikk har flere målsetninger: å holde bruken lav, drive god forebygging og sikre verdighet og helsehjelp for de som trenger det. Det er mange ulike virkemidler knyttet til dette, i både rettsvesen, politi, helsevesen, andre offentlige instanser, frivillige organisasjoner og så videre. Ulike aktører vektlegger disse målsetningene ulikt, og vil derfor prioritere ulike virkemidler.

Per 2018-2019 jobbes det med å utforme en rusreform i Norge. Innholdet i reformen er ikke klart, men det er rimelig å anta at noen virkemidler som gjerne knyttes til avkriminalisering vil bli tatt i bruk.

    Kommentér gjerne

    Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
    Bli medlem i Juvente!