11 grunner til å beholde cannabisforbudet

1. Cannabis er spesielt farlig for ungdommer
Det er bred faglig enighet om at cannabis har større skadepotensial på unge, uferdige hjerner. En rekke undersøkelser tyder på at tidlig og hyppig bruk av cannabis kan føre til endringer i hjernen som resulterer i svekkede kognitive funksjoner som hukommelse og læringsevne. En nederlandsk studie fant at da utenlandske studenter i universitetsby-en Maastricht mistet tilgangen til cannabiskafeer, steg skoleresultatene deres sammenlignet med studenter som ikke mistet tilgangen.

2. Det er en myte at cannabis erstatter alkohol
Norske studier finner at gruppen som røyker cannabis i snitt drikker mer alkohol enn andre. Hvis målet er å redusere de rusrelaterte skadene, er det sentrale spørsmålet: Vil en politisk endring føre til at cannabis erstatter alkohol? Eller vil cannabisbruk komme på toppen av den alkoholen som allerede konsumeres?En svensk studie bekrefter også at de som røyker cannabis, har bety-delig høyere alkoholforbruk enn de som ikke røyker cannabis. Denne undersøkelsen viser at 98 % av de som røyker cannabis også drikker alkohol og at mengden alkohol øker med mengden cannabis

3. Forbudet virker for å begrense cannabisbruk
Forbudet bidrar til å begrense tilgjengeligheten til narkotiske stoffer og ikke minst redusere sosial aksept for cannabisbruk. Rusforskningen er entydig på at disse faktorene er sentrale for å redusere bruk og skader av rusmidler.

4. Cannabis gir deg nedsatte evner over flere dager
Det rusgivende stoffet i cannabis, THC, kan lagres i kroppen utover den akutte rusen slik at oppmerksomhet, innlæring, hukommelse og andre kognitive funksjoner kan være svekket etter at selve rusen er over.

5. Færre ville blitt schizofrene uten cannabis
Beregninger tyder på at 10 prosent av schizofrenitilfellene i verden kun-ne vært unngått dersom ingen røyket cannabis, og en rekker studier har påvist en dobling av risiko for å utvikle schizofreni i blant dem som har brukt cannabis fem ganger eller mer.

6. Cannabis er ikke “naturlig”
Argumentet om at noe er naturlig, er et totalt irrelevant og usaklig argument når man skal avgjøre hvorvidt et stoff er skadelig eller ikke. Dagens cannabis er i snitt fem-seks ganger så sterk som den var på 1960- og -70-tallet.  og tre ganger så sterk som for bare 10 år siden (2009).

7. Cannabis skader også andre enn brukeren
Hver tiende bilulykke i Norge henger sammen med cannabisbruk. Akutt cannabisrus påvirker brukernes motoriske ferdigheter, slik som reak-sjonsevne, balanse og koordinasjon. Dette øker risikoen for ulykker for eksempel ved bilkjøring eller annen aktivitet som krever konsentrasjon og rask reaksjonsevne.

8. Cannabisindustrien vil regulere salget av cannabis for å tjene penger
Denne industrien vil jobbe aktivt for å øke tilgjengeligheten slik at for-bruket av cannabis øker. Cannabisindustrien vil ha økonomiske interes-ser både i å utvikle og markedsføre cannabisprodukter mot en bredest mulig målgruppe og i å påvirke de politiske rammevilkårene som regu-lerer markedet. Internasjonalt ser vi også at det er en mektig lobby som arbeider for å legalisere cannabis og andre narkotiske stoffer.

9. Avkriminalisering er ikke løsningen når vi ønsker å forebygge at flere får rusproblemer
Erfaringer fra avkriminalisering i fire delstater i Australia viser at de fleste brukerne før avkriminaliseringen debuterte som 18-åringer med canna-bis. Etter avkriminaliseringen ble tyngdepunktet for cannabisdebut her flyttet til 16 år. Forbudet i Norge gjenspeiler at det store flertallet av befolkningen i Norge mener at cannabis ikke skal være lovlig. Forbudet bidrar også til å skape mindre sosial aksept for cannabis. Dagens lovgivning gir også samfunnet et mandat til å reagere på ung-dommers rusbruk, slik at man for eksempel kan følge dem opp gjennom ungdomskontrakter og påtaleunnlatelse med vilkår.Det er ikke slik at folk får harde straffer for bruk av cannabis eller be-sittelse av brukerdoser i Norge i dag. De vanligste reaksjonsformene er forelegg, påtaleunnlatelse eller betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.

10. Legaliseringstilhengernes Portugal-eksempler er misbruk av tall
Ungdommers bruk av cannabis i Portugal har økt etter avkriminaliserin-gen i 2001. Fra å være et av landene i Europa med lavest cannabisbruk på 1990-tallet, ligger Portugal nå omtrent på, eller litt over, snittet i Europa. Statistikken over overdosetall i Portugal må tolkes med varsomhet, for-di de er bygget opp av to ulike dataserier som ikke er sammenlignbare. Dersom man ser på totalen av dødsfall inkludert følgesykdommer, ligger Portugal langt over Norge på statistikken.

11. Det er feil at forbudet hindrer medisinsk bruk av cannabis
Vi har egne prosedyrer for godkjenning av stoffer til medisinsk bruk, og dagens regulering står ikke i veien for at cannabisbaserte medikamenter kan tas i bruk dersom forskningen tilsier at dette er like bra eller bedre enn annen medisin som brukes til behandling eller lindring, eller at stoffet har færre bivirkninger enn andre relevante medikamenter.

 

Vil du lese mer om disse argumentene? Last ned fullversjonen av heftet her.

    Kommentér gjerne

    Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
    Bli medlem i Juvente!